You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
สินค้าปรับราคาตั้งขึ้น ในเดือน กรกฎาคม 2564 ดังนี้

กลุ่มเทอร์มินัลกราวด์
กลุ่มหางปลา
กลุ่มสายทนความร้อน
กลุ่มเคเบิ้ลแกลน

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามราคาตั้งใหม่ได้ทางพนักงานขายของท่าน