บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จํากัด
109/39 หมู่ 21 ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี
จังหวัดส มุทรปราการ 10540
โทร : 02-173-4512-20
แฟกซ์ : 02-173-4521-2
Email : shinohawa@yahoo.com,wwwthaieee@yahoo.com